Tài nguyên mới
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 3
Năm 2022 : 4.641
 • Nguyễn Thị Xuyến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0968060484
  • Email:
   nguyen.xuyenquan1@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0972796073
  • Email:
   ha0972796073@gmail.com
 • Đào Thị Năm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0377112744
 • Trần Thị Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ chuyên môn 5 - 6 Tuổi
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0328518228
  • Email:
   hieuthao161616@gmail.com
 • Thân Thị Khánh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đaị học
  • Điện thoại:
   0379197923
  • Giới thiệu sơ bộ:

   GVĐH

 • Cao Thị Chiên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0373781993
 • Đặng Thị Mến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0974008287
  • Email:
   dangmenbg94@gmail.com
 • Đồng Thị Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0368785675
  • Email:
   dongha7270@gmail.com
 • Bùi Thị Nhàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0984852749
  • Email:
   buinhan85.vn@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   GVĐH